Franklin School

Skip to main content
Mobile Menu
2020-2021 school year will continue with full distance learning until June 15, 2021. For the latest updates, please visit: https://www.fmsd.org/apps/pages/covid19
Español Việt Nam

Principal’s Message

Watch our weekly All-School Monday Kick-Off Announcements here!

August 1, 2020


It is with great honor and much excitement that I introduce myself as your new Principal of Franklin Elementary. It is a privilege to have the opportunity to join the Franklin Elementary community and become part of such a well-established and close family. I am eager to take my experiences in education to work with our staff and community to create the best possible educational experience for your child. After receiving my BS in Social Sciences at Cal Poly SLO and my teaching credential and MA in Educational Leadership with an emphasis on Social Justice from San Jose State University, I have worked in various Bay Area schools for over a decade. Having experiences in multiple schools and districts, I have seen what students need to succeed and am prepared to work alongside our dedicated staff to teach our students those skills necessary to have a strong foundation.


As mentioned in our mission, we are in this together and it is with our partnership that we can give our students the best opportunities for success. My goal is to work collaboratively to ensure equity for all students both inside and outside of the classroom. All students deserve the opportunity to learn and it is our responsibility as educators to provide those opportunities for our students. I have high expectations for our students and will work tirelessly to support them to ensure those expectations are met. I encourage you to get involved in your child’s educational experience through the various opportunities such as volunteering, School Site Council meetings, English Language Advisory Committee meetings, and joining us for parent workshops. I also welcome each of you to reach out to me via email, phone or in person, as my door is always open. I want everyone in our Franklin community to be excited to be a part of our family and the best way I can support that is through getting to know you and your families. 


COVID-19 has created a new way of life that none of us are used to yet, but together, we will get through this. We are Franklin strong and through our support of one another we will continue to provide rigorous education, warm communities, and life skills for our students. I look forward to what we will accomplish together as a Patriot family and cannot wait until we can all come together again to celebrate our students and our community.


Go Patriots!


Kristina Ravo

Principal


_________________________________________________________________________________________

 

1 de Agosto 2020


Es con gran honor y mucha emoción que me presento como su nuevo Director en Franklin Elementary. Es un privilegio tener la oportunidad de unirme a la comunidad de Franklin Elementary y formar parte de una familia tan bien establecida y cercana. Estoy ansiosa por aprovechar mis experiencias en educación para trabajar con nuestro personal y la comunidad,  para crear la mejor experiencia educativa posible para su hijo. Después de haber recibido mi licenciatura en Ciencias Sociales en Cal Poly SLO y mi Credencial Docente y Maestría en Liderazgo Educativo con énfasis en Justicia Social de la Universidad Estatal de San José, he trabajado en varias escuelas del Área de la Bahía durante más de una década. Al tener experiencias en varias escuelas y distritos, he visto lo que los estudiantes necesitan para  tener éxito y estoy preparada  para trabajar junto a nuestro dedicado personal, para enseñar a nuestros estudiantes las habilidades necesarias para tener una base sólida.


Como se mencionó en nuestra misión, estamos juntos en esto y es con nuestra asociación que podemos dar a nuestros estudiantes las mejores oportunidades para el éxito. Mi objetivo es trabajar colaborativamente para garantizar la equidad para todos los estudiantes,  en ambos lados,  tanto dentro como fuera del aula. Todos los estudiantes merecen la oportunidad de aprender y es nuestra responsabilidad como educadores proporcionar esas oportunidades a nuestros estudiantes. Tengo altas expectativas para nuestros estudiantes y trabajaré incansablemente para apoyarlos y  para garantizar que se cumplan esas expectativas. Le animo a participar en la experiencia educativa de su hijo a través de las diversas oportunidades como voluntariado, reuniones del Consejo Escolar, reuniones del Comité Asesor del Idioma Inglés y unirse a nosotros  en los  talleres para padres. También les doy la bienvenida a 

cada uno de ustedes para comunicarse conmigo por correo electrónico, teléfono o en persona, ya que mi puerta siempre está abierta. Quiero que todos  y cada uno en nuestra comunidad de Franklin estén entusiasmados de ser parte de nuestra familia y la mejor manera en que puedo apoyarlo es conociéndote a ti y a tus familias.


COVID-19 ha creado una nueva forma de vida a la que ninguno de nosotros estamos acostumbrados todavía, pero juntos, lo superaremos. Somos fuertes en Franklin y mediante nuestro apoyo mutuo continuaremos brindando educación rigurosa, comunidades cálidas y habilidades para la vida de nuestros estudiantes. Espero con ansias lo que lograremos juntos como una familia Patriot y no puedo esperar hasta que podamos reunirnos nuevamente para celebrar a nuestros estudiantes y nuestra comunidad.


¡Vamos Patriotas!


Kristina Ravo

Directora


_________________________________________________________________________________________

 

Ngày 1 Tháng 8 Năm 2020


Thật vinh dự và rất hào hứng  khi tôi giới thiệu mình là Hiệu trưởng mới của Trường tiểu học Franklin. Thật vinh dự khi có cơ hội gia nhập cộng đồng Tiểu học Franklin và trở thành một phần của một gia đình thân thiết và gần gũi như vậy. Tôi mong muốn lấy kinh nghiệm của mình trong nền giáo dục để làm việc với nhân viên và cộng đồng của chúng tai để tạo ra trải nghiệm giáo dục tốt nhất có thể cho con bạn. Sau khi nhận bằng Cử nhân Khoa học Xã hội tại Cal Poly SLO và bằng chứng nhận giảng dạy; và bằng Thạc sĩ về Lãnh đạo Giáo dục với trọng tâm là Công bằng Xã hội từ Truờng Đại Học San Jose, tôi đã làm việc tại nhiều trường ở vùng Bay Area khác nhau trong hơn một thập kỷ. Có kinh nghiệm ở nhiều trường và quận, tôi đã thấy học sinh cần gì để thành công và sẵn sàng làm việc cùng với đội ngũ nhân viên tận tâm của chúng tôi để dạy cho học sinh những kỹ năng cần thiết để có nền tảng vững chắc.


Như đã đề cập trong nhiệm vụ của chúng tôi, chúng tôi hợp tác với nhau và với sự hợp tác của chúng tôi, chúng tôi có thể mang đến cho học sinh những cơ hội tốt nhất để thành công. Mục tiêu của tôi là hợp tác làm việc để đảm bảo công bằng cho tất cả học sinh cả trong và ngoài lớp học. Tất cả các học sinh  xứng đáng có cơ hội học hỏi và trách nhiệm của chúng tôi là các nhà giáo dục để cung cấp những cơ hội đó cho các em học sinh  của chúng tôi. Tôi có những kỳ vọng cao cho các học sinh và sẽ làm việc không mệt mỏi để hỗ trợ cho các em để đảm bảo những mong muốn đó được đáp ứng. Tôi khuyến khích phụ huynh tham gia vào trải nghiệm giáo dục của con bạn thông qua các cơ hội khác nhau như tình nguyện, các cuộc họp của Hội đồng trường, các cuộc họp của Ủy ban tư vấn tiếng Anh và tham gia các hội thảo dành cho phụ huynh. Tôi cũng hoan nghênh mỗi phụ huynh  tiếp cận với tôi qua email, điện thoại hoặc gặp trực tiếp, vì cánh cửa của tôi luôn mở rộng. Tôi muốn tất cả mọi người trong cộng đồng Franklin của chúng ta vui mừng trở thành một phần của gia đình chúng tôi và cách tốt nhất để tôi có thể hỗ trợ đó là thông qua việc tìm hiểu phụ huynh và gia đình của các em.


COVID-19 đã tạo ra một lối sống mới mà chưa ai trong chúng ta quen thuộc, nhưng cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua điều này. Chúng ta là Franklin mạnh mẽ và thông qua sự hỗ trợ của chúng tôi bằng cách tiếp tục cung cấp giáo dục nghiêm ngặt, cộng đồng ấm áp và kỹ năng sống cho học sinh của chúng ta. Tôi mong đợi những gì chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành như một gia đình Patriot và không thể mong đợi cho đến khi tất cả chúng ta có thể trở lại với nhau để chúc mừng học sinh  và cộng đồng của chúng ta.


Go Patriots!


Kristina Ravo

Cô Hiệu Trưởng